Enikron Web Hosting Domain Server Hizmetleri

Domain Tescil

Alan Adı Sorgulama

 • Alan adı e-maillerinizin, web sayfalarınızın ve buna bağlı büyün datalarınızın bir nevi kısayol adresidir. Internet üzerindeki bütün veriler ve iletişim temelleri IP adı verilen fiziksel adresler üzerinde kurulmuş durumdadır. Alan adları ise karmaşık IP adreslerinin ezberlenmesinden daha kolay olmasının yanı sıra tek bir IP adresi üzerinden binlerce alan adını sunabilme şansımız bulunduğundan yönetimide kolaylaştırmaktadır. Alan adları uzantı adı verilen alt isimler ile sınıflandırılmaktadır.

 • Satın aldığınız domainler anında tescil edilir, anında kullanıma açılır. Bu durum evrak gereksinimi olan .tr alan adları için geçerli değildir.

 • Alan adınızın yönlendirilmesi için firmamız tarafından hesabınızın açılması sırasında size ilettiğimiz DNS sunucu adreslerini alan adınızı satın aldığınız şirkete iletmeniz veya bu şirket tarafından size iletilen kontrol panelleri içerisinden DNS sunucu bilgilerini bizim DNS lerimiz olarak değiştirmeniz yeterli olacaktır. Bu işlem gerçekleştiğinde işlemin tüm dünya genelinde sorunsuz olarak çalışabilmesi için 8 ila 48 saat süre zaman geçmesi gerekebilmektedir.

 • Evet, firmamızdan satın aldığınız veya firmamız üzerine transfer ettiğiniz alan adları için kontrol panelimizden alan adlarınızın işlemlerini online olarak yürütebilmektesiniz.

 • Kişisel (ad-soyad.com.tr) Alan Adları için


  Kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması halinde, T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi yeterli olacaktır.


  Ticari Amaçlı Tüzel Kişilikler ve Kuruluşlar için


  Aşağıdaki belgelerden herhangi bir tanesi yeterli olacaktır:


  Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı

  Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi"

  Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"


  İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için

  başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı


  Vakıf, dernek ya da odalar için

  "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu"


  Otel ve tatil köyleri için

  Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi"


  Seyahat acenteleri için

  Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi"


  Dershaneler için

  Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi"


  Film adları için

  Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi


  Televizyon programları için

  Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"


  Sanatçılar için

  bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi


  Özel hastaneler için

  Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı"


  İrtibat büroları için

  aşbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"


  Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için

  başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi


  Radyo ve televizyonlar için

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı


  Dergi ve gazeteler için

  "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi"


  Süresiz yayınlar için

  Yayının aslı


  İlaç isimleri için

  "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi"


  Çiftlikler için

  bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.


  Gemiler için

  "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"


  Fuarlar için

  Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"


  Özel numaralar için

  Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

 • Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun bir tanesinin Nic.tr(".tr" Alan Adları) Yönetimi'ne iletilmesi yeterli olacaktır.


  Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),

  Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),

  İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).

  Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız.

 • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ya da

  "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

 • ".gen.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.

 • ".info.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

 • ".biz.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

 • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.

  ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

 • Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.

  Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin ya da

  "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da

  "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

 • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da

  "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.

 • ".web.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.

 • ".tv.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) yetkilendirme belgesi.


BİR ALAN ADINDAN DAHA FAZLASI!

Enikron, bu güne kadar 7952 Adet alan adını başarı ile tescil etmiştir.

 • Toplu Domain Güncelleme

  Yenileme, Domain Sahibi Bilgileri, DNS, Domain Kilidi, Whois Bilgilerinin Gizlenmesi ve NameServer gibi pek çok işlemi birden fazla alan adı için uygulayabilirsiniz.
 • Ücretsiz 1 GB E-Mail

  Ad ve Soyad (ör:adsoyad.com.tr) kullanarak satın aldığınız com.tr, biz.tr ve info.tr uzantılı alan adlarında 1 GB kotalı mail hesabınız ücretsiz. E-mail hesabınızı panelinizden oluşturabilirsiniz.
 • Ücretsiz Domain Kilitleme

  Domain kilidi domainlerin transfer işlemlerini engellemek amacıyla kullanılan bir özelliktir. Domain adresinizi istediğiniz zaman online olarak anında kilitleyebilir veya kilidi kaldırabilirsiniz.
 • Ücretsiz İç Transfer

  Enikron’da bulunan domainizi herhangi bir kullanıcısına domaina iç transfer özelliği sayesinde kolayca transfer edebilirsiniz.
 • Ücretsiz DNS Hizmeti

  Domainlerinizin DNS işlemlerini online ve ücretsiz olarak yapabilirsiniz. DNS dosyanıza A, NS, MX, PTR, CNAME, TXT gibi sınırsız DNS tanımlaması kaydedebilirsiniz.
 • Ücretsiz 7/24 Destek

  Enikron üzerinden satın aldığınız domain adresi ile ilgili TR tescil işlemleri, DNS işlemleri, tescil işlemleri, yenileme işlemleri, silme talebi, transfer işlemleri, domain sahibi bilgi güncelleme alanlarında ücretsiz destek alabilirsiniz.